T A J P R O G Панҷшанбе, 27.06.2019, 14:14
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории раздела
VB6 [4]
VB.NET [27]

Наш опрос
Аз кадом фанн маълумотнома лозим аст!
Ҷавобҳо ҳамагӣ: 2285

Статистика

Онлайн ҳамагӣ: 1
Меҳмон: 1
Истифодабаранда: 0


Алока ё доду гирифти Visual Basic бо Microsoft Word
14.05.2014, 02:16

 

Алока ё доду гирифти Visual Basic бо Microsoft Word

 • Номи Мактаби Оли.
 • Номи факулта.
 • Номи кафедра.
 • Навъи кор (хисобот, реферат ва г).
 • Номи фан.
 • Номи мавзуъ.
 • Номи донишчу бо маълумотхои иловагиаш.
 • Номи устод бо маълумотхои иловаги.

Хамин тарик ин номгуи маълумотхоро бояд дар вараки барномаи Microsoft Word чой ба чои худ дарч шаванд. Пас аз чой ба чойгузории маълумотхо боз имконияти аз худи барнома истода онро кушоданро низ дохил кардан бамаврид аст. Барномаи мазкур то як андоза кори истифодабарандаро осон мегардонад. Аммо агар сохтани «Титульный лист»-ро дасти ичро намоем, зарур аст дар Microsoft Word  аввал хачму сархадхои боло, поён ва чапу ростро гузошта, сипас хар як маълумоти дохилкардаро чой ба чой гузорем. Дар ин барнома бошад кифоя аст, ки аз байни маълумотхо, заруриашро интихоб карда тугмачаро пахш намоем ва лавха пешкаш мешавад. Ин амал боиси сарфа гаштани вакти киммати истифодабаранда, алалхусус донишчуён мегардад

Ба мо лозим аст, ки аз барномаи барномасозии Visual Basic истода, бо Microsoft Word робита намоем. Барои ба рохандозии алока байни Microsoft  Visual Basic ва барномаи Microsoft Word  аз менюи стандартии Visual Basic фармони Project-ро интихоб карда аз зерменюи он фармони References пахш карда мешавад. Бо ичрои ин амал тирезачае пешкаш мешавад, ки аз ончо «Micosoft 10.0 Object Library» – ро интихоб карда ба тугмачаи “OK”  пахш менамоем. Дар ин холат истифодабаранда метавонад бо барномаи Microsoft Word робита намояд ва дилхох маълумотро фиристад. Чунки агар ин амал ичро нашавад , онгох операторхои махсуси Microsoft Word-ро кор фармудан гайри имкон аст. Барномаи Microsoft Word  ба Visual  Basic хамчун объект шиносонида мешавад ва албатта онхоро эълон кардан лозим, чунончи:

Dim wd As New Word.Application

Dim doc As New Document

Барномаи Microsoft Word дар навбати худ аз якчанд номгуи объектхо иборат аст. Объекти аз хама болоии Microsoft Word Application  гуфта эълон кардан зарур аст. Объекти дигари Microsoft Word ин Documents мебошад.

Объектхои Microsoft Word – ро ба чунин оилахо чудо кардан мумкин аст:

1.Оилаи Paragraphs – аз объекти типии Paragraph иборат аст, ки абзатси матнро ифода мекунад.

2. Оилаи Words – аз объекти типии Word иборат аст, ки калимаро ифода мекунад.

3. Оилаи Characters – аз объекти типи Character иборат аст, ки символхои алохидаро ифода мекунад.

Чихеле, ки дар боло кайд карда шуд бо Application  як нусхаи хуччати Microsoft Word ба таври гоибона пешкаш мешавад ва аввалин объекте, ки ба у мурочиат карда мешавад ин Documents аст. Ва аз хосиятхои ин объект истифода бурда метавон кушодан, илова , хорич ва як катор амалхои дигарро ичро кард:

Add – хуччати нави лова мекунад.

Remove – барои хорич кардани хуччат.

Open – барои кушодани хуччат.

Масалан барои худуди боло, поён, чап ва рости хуччати Microsoft Word- ро тагир додан чунин операторхо истифода мешаванд .

 • Худуди боло; TopMargin = CentimetersToPoints(кимат)
 • Худуди поён; BottomMargin = CentimetersToPoints(кимат)
 • Худуди чап;   LeftMargin = CentimetersToPoints(кимат)
 •   Худуди рост;  RightMargin = CentimetersToPoints(кимат)

Хуб огоз менамоем ба шаклсозии барнома. Биёед MDIForm тахкурсии барнома таъсис медихем. Барои илова кардани MDIForm аз менюи стандартии Visual Basic фармони Project ва аз зерфармонхои он AddMDIForm-ро пахш кардан лозим аст.

Хамаги дар барнома шумораи формахо ба 5-то расид, ки MDIForm бо номи Asos (Asos.frm) хамчун тахкурсй хизмат менамояд. Мувофики шарт хар як MDIForm бояд меню дошта бошад. Аниктараш бе меню намешавад, чунки ягон элементи идоракунии стандартиро гайр аз PictureBox ва Timer ба руи MDIForm гузошта намешавад. Аз ин лихоз барои ба дигар формахо гузаштан сохтани меню зарур аст. Сохтани меню на он кадар мушкил аст. Барои ин формаи зарури интихоб карда аз менюи стандарти фармони  Tools ва аз зерфармонхои он Menu Editor-ро пахш кардан лозим аст.

Хамин тарик баъд аз он ,ки  формаи Creater хуччати Microsoft Word сохта, ба он маълумот дохил менамояд ва онро сабт мекунад, метавон ин хуччатро аз формаи Asos.frm кушод. Дар менюи формаи Asos(MDIForm) фармони Show_Title барои хамин хизмат менамояд. Инчунин кайд крадан зарур аст, ки формахои Creater  ва  Paper низ байни худ алока доранд. Чунки ончи дар Textbox-и формаи Paper сабт мешавад ба таври автомати ба Textbox-и форма Creater мегузарад.

Формае, ки вазифаи асосиро ичро менамояд ин Creater.frm  мебошад ва кисми зиёди элементхои идоракуни дар он чойгиранд. Хамаги зиёда аз 80 элементхои идоракуни дар лоиха истифода шудааст. Ба гайр аз элементхои идоракунии стандарти боз элементхои дигар низ ба монанди ProgressBar ва StatusBar илова карда кор фармуда шудааст. Барои ягон элементи гайристандартии Visual Basic – ро кор фармудан лозим аст, ки онро ба гурухи элементхои ToolBox хамрох  намоем.

Барои ин аз менюи стандарти фармони Project  ва аз ончо Components – ро пахш намуда аз даричаи пешкашшуда элементи даркориро интихоб намудан зарур аст. Бо интихоби «Microsoft Windows Common Controls 6.0»  ба ToolBox 9 элементи нав хамрох мешавад. Элементи идоракунии StatusBar дар поении форма чой мегирад. Дар лоихаи мазкур он маълумот дар бораи сана ва соат нашр менамояд. Барои ин хосиятхои онро истифодабурдан лозим аст.

Элементи идоракунии ProgressBar бошад дар дилхох чои форма метавонад чойгир шавад. Яке аз хосиятхои асосии элементи идоракунии ProgressBar ин Value яъне кимат мебошад.

Дар барномаи сохташуда ProgressBar тавре кор фармуда шудааст, ки дар рафти ичрошавии амали асоси, яъне сохтани хуччати Microsoft Word  ва фиристодани  маълумотхо ба он, кимат мегирад. Аниктараш он кадам ба кадам киматаш зиёд мегардад ва дар поении ичрошавии амал кимати он ба максимали мерасад, яъне катакчахои  он пурра мешаванд. Инчо порчае аз коди барнома, ки дар он ProgresBar кимат мегирад:

ProgresBar.Value = 85

doc.SaveAs filename

ProgresBar.Value = 90

doc.Close

ProgresBar.Value = 95

Дар барнома кимати максималии ProgressBar ба 100 ва кадами он ба 5 баробар аст. Гайр аз ин дар барнома элементхои идоракунии Timer, ComboBox, OptionButton, Label, TextBox, Line ва гайрахо васеъ истифода бурда шудаанд.

Дар барнома аз амалхои содда сар карда то амалхои калонхачм зиёда аз 20-то (процедура) сабт ёфтааст. Ба амалхои хурдхачм ин алгоритми поении кори ягон форма дохил мешавад:

Private Sub Command1_Click()

Me.Hide

End Sub

Яке аз амалхои калонхачм ва асосии барнома, ки алгоритми пахши тугмачаи «СОЗ» – и формаи Creater.frm ба хисоб меравад. Чунки дар холати ичроиши алгоритми мазкур барнома кори асосиро ичро менамояд. Яъне маълумотхои заруриро ба хуччати Microsoft Word мефиристад ва онро сабт менамояд. Алгоритми  амали мазкур дар намуди ихтисоркарда чунин аст:

With .Borders

.DistanceFrom = wdBorderDistanceFromPageEdge

.AlwaysInFront = True

.SurroundHeader = True

.SurroundFooter = True

.JoinBorders = False

.DistanceFromTop = Tt

.DistanceFromLeft = Lt

.DistanceFromBottom = Bt

.DistanceFromRight = Rt

End With

ProgresBar.Value = 50

With Options

.DefaultBorderLineStyle = wdLineStyleSingle

.DefaultBorderLineWidth = wdLineWidth050pt

.DefaultBorderColor = wdColorAutomatic

End With

ProgresBar.Value = 55

ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter

Font.Size = 16

Application.Keyboard (1049)

TypeText Text:=Univercity.Text

TypeText Text:=”факултаи ” & Faculty.Text

TypeText Text:=”кафедраи ” & Kafedre.Text

TypeParagraph

…………………………

ProgresBar.Value = 60

TypeText Text:=Task.Text

TypeText Text:=”Аз фанни ” & Subject.Text

TypeText Text:=”Дар мавзуи ” & Tema.Text

MoveDown Unit:=wdLine, Count:=2

MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1

TypeParagraph

…………………………

ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft

TypeText Text:=”Ичро кард:” & vbTab & vbTab & vbTab & vbTab & _

vbTab & vbTab & vbTab & Nome.Text

ProgresBar.Value = 65

TypeText Text:=vbTab &  “донишчуи бахши ” & Kourse.Text

TypeText Text:=vbTab & vbTab & “гурухи ” & Group.Text

TypeParagraph

…………………………

ProgresBar.Value = 70

TypeParagraph

TypeText Text:=”Кабул кард:” & vbTab & Teacher.Text

TypeParagraph

…………………………

ProgresBar.Value = 75

ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter 

ProgresBar.Value = 80

TypeText Text:=”Хучанд-” & ComboSol.Text

ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft

TypeText Text:=txtMatn.Text

fname = App.Path + “\title.doc”

ProgresBar.Value = 85

doc.SaveAs fname

ProgresBar.Value = 90 

doc.Close

ProgresBar.Value = 95

wd.Quit

ProgresBar.Value = 100

sd = MsgBox(“Мувофики фармоишоти шумо, лавха сохта ва сабт карда шуд.”, vbInformation + vbOKOnly, “Лавхасоз”)

ProgresBar.Visible = False

Creat.Enabled = False

 

Намуди зохирии барнома чунин шуд:

 
Категория: VB.NET | Добавил: aplove
Просмотров: 810 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Ном *:
Email:
Код *:
Реклама

Поиск

Друзья сайта

Copyright © Умаров Алибек 2019,. Все права защищены.